✅ Levertijd 1-3 werkdagen

Algemene Voorwaarden


INHOUD

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten van de consument
Artikel 9 - Verplichting van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurzaamheidsovereenkomst: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenprocedure
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden van Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft met betrekking tot een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en / of diensten worden geleverd door de ondernemer of een derde partij op basis van een afspraak tussen deze derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de periode waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
Contract voor permanente prestaties: een contract dat dient om goederen, diensten en / of digitale inhoud in een bepaalde periode te leveren;
Duurzame gegevensdrager: elk middel, inclusief e-mail, dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die op hem / haar gericht is persoonlijk op te slaan op een manier die toekomstig consult en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie bestemd is en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie maakt
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd niet verder te gaan met de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en of diensten op afstand aan Consumenten levert;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die door de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met het sluiten uitsluitend of aanvullend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand van het contract;
Standaardformulier voor herroeping: het Europese standaardformulier voor herroeping opgenomen in bijlage 1;
Technologie voor communicatie op afstand: middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer

DailySmile ™
Atoomweg 6b
9743 AK Groningen
Nederland

Telefoonnummer: +31
E-mail: info@dailysmileteeth.nl
KvK nummer: 72261471

Als de activiteit van de Ondernemer onderworpen is aan een relevant licentieregime: informatie over de toezichthoudende autoriteit;

Als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarvan hij lid is;
- de titel van zijn beroep, de plaats in de EU of in de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en informatie over waar en hoe deze beroepsregels kunnen worden geraadpleegd.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Alvorens een overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden kosteloos en zo spoedig mogelijk ter beschikking. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en op verzoek kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, mag de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook elektronisch aan de consument worden verstrekt op zodanige wijze dat de consument deze gemakkelijk kan bewaren. op een gegevensdrager voor de lange termijn. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en worden deze, al dan niet langs elektronische weg, op verzoek van de Consument kosteloos toegezonden alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten;
In het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens een specifieke product- of dienstvoorwaarde van toepassing is, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig voor hem / haar.
Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen de producten of diensten en / of digitale inhoud naar behoren te beoordelen. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de geleverde producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

Behoudens het bepaalde in lid 4, wordt de overeenkomst geldig wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard en aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht.
De Ondernemer mag, binnen de grenzen van de wet, informatie verzamelen over het vermogen van de Consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en alle feiten en factoren die relevant zijn voor het verantwoord sluiten van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van de resultaten van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, is hij gerechtigd een met redenen omklede bestelling of verzoek te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.
Alvorens het product af te leveren, zal de ondernemer de volgende informatie bij het product, de dienst of de digitale inhoud schriftelijk of op zodanige wijze verzenden dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een langlopende gegevensdrager:
       een. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
       b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel duidelijke informatie over zijn vrijstelling van het herroepingsrecht;
       c. de informatie die overeenkomt met de bestaande service na aankoop en garanties;
       d. De prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud, waar van toepassing de bezorgkosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of voor onbepaalde tijd.
het standaardformulier voor herroeping indien de consument herroepingsrecht heeft.
In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een koopovereenkomst voor een product zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar kan hem niet verplichten zijn reden (en) op te geven.
De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag dat het product wordt ontvangen door de consument of door een vooraf door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, of
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met verschillende leveringsdata weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over informeert.
ingeval de levering van een product bestaat uit meerdere loten of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
ingeval van overeenstemming over regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd:

De consument kan een overeenkomst voor dienstverlening of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar kan hem niet verplichten zijn reden (en) op te geven.
De in artikel 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd indien er geen informatie wordt gegeven over het herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of niet het standaardformulier voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na afloop van de oorspronkelijke bedenktijd in overeenstemming met de bedenktijd bepaald in de voorgaande sub-clausules van dit artikel.
Indien de ondernemer de consument de in het vorige artikel bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de aanvangsdag van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en het effect van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat de consument het product uitsluitend mag hanteren en inspecteren op de wijze waarop hij met een product mag omgaan. product in een winkel.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die wordt veroorzaakt door de manier van omgaan met het product die verder ging dan toegestaan ​​in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor het sluiten van de overeenkomst alle juridische informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten van de consument

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd ondubbelzinnig aan het ondernemer met het standaardformulier voor herroeping.
De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag volgend op de melding als bedoeld in lid 1, terug aan (de gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig indien de ondernemer heeft aangeboden om het product op te halen. De consument heeft in ieder geval de periode van retourzending in acht genomen indien het product wordt geretourneerd voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer heeft aangegeven dat hij de kosten zelf zal dragen, hoeft de consument de kosten voor het terugzenden van het product niet te betalen.
Indien de consument zich terugtrekt nadat hij eerst uitdrukkelijk heeft verzocht dat de uitvoering van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet verkoopklaar is gemaakt, niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid is begonnen tijdens de bedenktijd, zal de consument de de ondernemer een bedrag betalen dat gelijk is aan het deel van de verplichting dat op het moment van intrekking reeds is uitgevoerd in vergelijking met de volledige naleving van
De Consument draagt ​​niet de kosten voor het uitvoeren van diensten voor de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop in een beperkt volume of hoeveelheid, of voor de levering van stadsverwarming indien
de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het standaardformulier voor herroeping, of
als de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om tijdens de bedenktijd te beginnen met de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water en elektriciteit of stadsverwarming.
De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is opgeslagen, indien
voorafgaand aan de levering heeft hij niet uitdrukkelijk ingestemd met de uitvoering van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van toestemming; of
de ondernemer heeft de verklaring van de consument niet bevestigd.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, eindigen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Indien de ondernemer de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, zendt hij onverwijld een ontvangstbevestiging.
De Ondernemer vergoedt alle door de Consument gedane betalingen, met inbegrip van eventuele bezorgkosten die de Consument voor het geretourneerde product in rekening mag brengen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de Consument hem van de herroeping op de hoogte heeft gesteld. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, kan hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer maakt gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere manier van bezorgen in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod of althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar heeft gemaakt:

Producten of diensten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en / of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder is verplicht de producten, de digitale inhoud en / of de diensten af ​​te nemen.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van accommodatie wanneer een bepaalde uitvoeringstermijn is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten wanneer een bepaalde datum of periode van uitvoering is geregeld in de overeenkomst;
Producten vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de consument die niet geprefabriceerd zijn en die zijn geproduceerd op basis van de individuele keuze of beslissing van een consument of die zijn bedoeld voor een specifieke persoon;
Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.
Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling is verbroken;
Producten die vanwege hun aard onomkeerbaar vermengd zijn met andere producten;
Alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen die de ondernemer niet kan beïnvloeden.
Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma's waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen daarop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een fysieke drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
de consument heeft verklaard dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer tegen variabele prijzen producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt die buiten de controle van de ondernemer liggen. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid van fluctuaties en het feit dat de aangegeven prijzen richtprijzen zijn.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts toegestaan ​​indien de ondernemer dit heeft bedongen en
ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen, of
de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Alle prijzen vermeld bij het leveren van producten of diensten zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De Ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, met de in het aanbod vermelde specificaties, met redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften op de dag dat de overeenkomst werd gesloten . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur geboden extra garantie laat de rechten en aanspraken van de consument jegens de ondernemer op een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer onverlet, indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst.
Onder 'extra garantie' wordt verstaan ​​elke verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant aan wie hij bepaalde rechten of aanspraken op de consument overdraagt ​​die verder gaan dan wettelijk verplicht is indien hij tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken van bestellingen en het uitvoeren van productbestellingen en bij het beoordelen van verzoeken tot dienstverlening.
De plaats van levering is op het door de consument aan de ondernemer opgegeven adres.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand na bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na afwijzing conform het vorige lid zal de ondernemer de door de consument gedane betaling onverwijld doch uiterlijk binnen 30 dagen na afwijzing terugbetalen.
Het risico van vermissing en / of beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurzaamheidsovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van de ontbindingsregels en met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand. .
2. De consument kan een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten aan het einde van de desbetreffende periode te allen tijde opzeggen met inachtneming van de ontbindingsregels en een behoudens een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten ontbinden:
       - op elk moment en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
       - althans op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
       - te allen tijde met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Uitbreiding
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
5. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst voor bepaalde tijd, die zich uitstrekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, kranten, weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een specifieke periode van maximaal drie maanden als de consument deze verlengde overeenkomst kan ontbinden. tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument deze te allen tijde met een opzegtermijn van één maand kan opzeggen. De opzegtermijn is maximaal drie maanden in vaas het contract gaat over een bezorging van dagbladen, kranten en weekbladen en tijdschriften die regelmatig maar minder dan eens per maand plaatsvinden.
7. Een overeenkomst met beperkte duur van regelmatige levering van proefbladen, kranten, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

Looptijd

Indien de duur van een overeenkomst meer dan één jaar bedraagt, kan de consument de overeenkomst te allen tijde na één jaar opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid de beëindiging voor het einde van de overeengekomen termijn in de weg staan.

Artikel 15 - Betaling

Tenzij in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument te betalen bedragen binnen 14 dagen na de bedenktijd te zijn voldaan, dan wel indien er binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst geen bedenktijd is. In het geval van een overeenkomst tot levering van een dienst, gaat deze termijn in op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan Consumenten is het in de Algemene Voorwaarden niet toegestaan ​​om een ​​vooruitbetaling van meer dan 50% te bedingen. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of de desbetreffende dienst (en), alvorens de overeengekomen vooruitbetaling te hebben gedaan.
De Consument heeft de plicht om de Ondernemer zo spoedig mogelijk te informeren over eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) heeft voldaan, en de ondernemer hem erop heeft gewezen dat de betaling te laat is verlopen en de consument een termijn van 14 dagen heeft gekregen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, dient de consument de over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te betalen en de ondernemer is gerechtigd de consument de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% voor openstaande bedragen tot € 2.500, 10% voor de volgende € 2.500 en 5% voor de volgende € 5.000, met een minimum van € 40, -. De ondernemer kan afwijken van bovengenoemde bedragen. en percentages ten gunste van de consument.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Een klacht over een product, dienst of dienst van de ondernemer kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
Webshop Keurmerk zal een geschil niet in behandeling nemen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surséance van betaling is verleend, deze failliet is verklaard of feitelijk zijn bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd of de webshop is opgeschort of opgezegd door Webshop Keurmerk.
Een geschil wordt door Webshop Keurmerk alleen in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.
Uiterlijk twaalf maanden na het ontstaan ​​van het geschil dient het geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk te worden ingediend.
Het is ook mogelijk om klachten te registreren via het Europese ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Zelfs als de consument in het buitenland woont.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of afwijkend van deze voorwaarden mogen niet nadelig zijn voor de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.